Kesälomien ja muun maailman melskeen alle on jäänyt heinäkuussa Rakennusteollisuus ry:n (RT) julkaisu ”Biodiversiteetti rakennusalalla”, joka käsittelee rakentamisen ja rakennetun ympäristön vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Luonnon monimuotoisuus ja luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat yksi maailman uhanalaisimmista luontopääomista: kirjoitimme viime syksynä Dasguptan raportista (tuohon linkki https://rauta.fi/index.php/luonnon-monimuotoisuus-on-paaomaa/), jossa Britannian valtionvarainministeriö arvioi taloudellisen kasvun suhdetta luonnon monimuotoisuuteen todeten sen merkittävän taloudellisen arvon.

RT:n raportissa todetaan suomalaisen rakentamisen olevan vielä varsin lähtökuopissa sen suhteen, miten hyvin rakentamisessa otetaan huomioon ekosysteemin säilyminen. Kansallinen lainsäädäntö on yksi keino vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä ja toimia Suomessa tehdään luonnon hyväksi tai haitaksi. Rakennusalan näkökulmasta merkittäviä instrumentteja ovat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki, ympäristönsuojelulaki sekä laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA). Kotimainen lainsäädäntö on yksi vaikuttamisen keino, samoin EU:n ylikansallinen sääntely, erityisesti voimaanastuneen taksonomia-luokittelun kautta. Lainsäädännön kautta tapahtuva luonnon monimuotoisuuden suojelu on kuitenkin lähtökohtaisesti toimintaa rajaavaa, eikä kilpailukykyä kehittävää.

Yksi keskeinen lähestymistapa toimenpiteiden kohdistamiseksi ja biodiversiteettivaikutusten hallitsemiseksi on lieventämishierarkia. Tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa tapauskohtaisella tasolla, esimerkiksi paikallisen rakennushankkeen tapauksessa. Lieventämishierarkialla tarkoitetaan lähestymistapaa luontovaikutusten hallitsemiseksi ja toimintajärjestyksen asettamiseksi.

 

Lähestymistavan mukaisesti ympäristölle koituvia haittoja pyritään:
1. ensisijaisesti välttämään kokonaan
2. sen jälkeen vähentämään
3. tämän jälkeen käytetään mahdollisia ennallistamis- tai hoitotoimenpiteitä
4. viimeinen vaihtoehto on kompensointi, eli muualla tapahtuvat suojelu- ja kunnostustoimenpiteet
5. näiden jälkeen voidaan tehdä vielä muita lisätoimenpiteitä

 

Kuten edellä mainitusta voi havaita, on asiassa vielä paljon kehitettävää. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on yksi ”trendikkäimmistä” aiheista, kun puhutaan ilmastonmuutoksen ja ihmisen ympäristövaikutusten hillitsemisestä. Suomalaisen rakentamisen vielä alussa oleva tie ekosysteemiajattelussa tarjoaa mahdollisuuksia hankkia kilpailuetua omalla, eteenpäin suuntaavalla toiminnalla. Kun sääntely kiihtyy, oman toiminnan kehitys on hyvä pitää sen mukaisena ja mielellään hieman edellä. Tämä kaikki kysyy asiantuntijuutta tulevaisuuden toimintaympäristöstä.

Ota yhteyttä meihin. Varmistetaan yrityksesi kilpailukyvyn säilyminen sekä kehittyminen yhä haastavammassa tilanteessa.

Timo Rantanen
Senior Advisor
040 511 6364
timo.rantanen(at)rauta.fi