Kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin viime vuoden syyskuussa. Yksi strategian kärkitavoitteista on yhteiskuntavastuun edistäminen, eli sosiaalisen, ympäristön ja taloudellisen kestävyyden periaatteiden ja ohjeiden ottaminen mukaan julkiseen hankintaan. KEINO, eli Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, on tutkinut strategian jalkautumista kuntien, seurakuntien ja valtion yritysten sisällä. Maaliskuussa 2021 julkaistusta raportista voi lukea, että matkaa vielä riittää.

Sosiaalinen kestävyys on vielä alkutekijöissään

Organisaatioilta kysyttiin, huomioidaanko hankintalinjauksissa tai vastaavissa sosiaalinen kestävyys. Sosiaalisella kestävyydellä kyselyssä tarkoitettiin esim. työllisyysmahdollisuuksien edistämistä, eettistä kauppaa, tasa-arvoa sekä ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien edistämistä. Vastaukset jakautuivat melko selkeästi. Vastaajista 51% ilmoitti, että sosiaalinen kestävyys huomioidaan koko organisaation tasolla. Sen sijaan 21% kertoi, että sosiaalista kestävyyttä ei huomioida ja 16% kertoi tämän olevan suunnitteilla. On huomioitavaa, että vain seitsemän prosenttia ilmoitti, että yksityiskohtaisia ja sitovia ohjeita oli annettu. Samoin noin 60% vastaajista ilmoitti, ettei sosiaalisen kestävyyden toteutumista seurata millään tasolla.

Ympäristökestävyyttä jo vuosien ajan

Ympäristökestävyys (esim. ilmastomuutoksen hillitseminen, energiatehokkuus, materiaalitehokkuus) on ollut jo vuosia ohjaavana tekijänä julkisissa hankinnoissa. Tämä näkyi kyselyssä, tosin vastaukset jakautuivat voimakkaasti. Jopa 47% vastaajista ilmoitti, että ympäristökestävyys huomioidaan yleisesti koko organisaation tasolla. 15% vastaajista kertoi, että ympäristökestävyys huomioidaan vain toimiala- tai yksikkötasoisesti. 10 % vastasi, että ympäristökestävyyttä ei huomioida ja 14% vastaajista kertoi tämän olevan suunnitteilla. 6% vastaajista valitsi vaihtoehdon ”jokin muu, mikä”. Näissä avoimissa vastauksissa todettiin avovastauksissa todettiin mm., että ympäristökestävyys sisältyy organisaation yleisiin periaatteisiin, kuten kestävän kehityksen ohjelmaan tai ilmasto-ohjelmaan ja että ympäristökestävyys huomioidaan kilpailutuksissa.

Taloudellinen kestävyys: verorahat tarkkaan seurantaan

Jopa 50% vastasi, että taloudellinen kestävyys (esim. harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta, verojen ja muiden maksujen kertymisen turvaaminen, terveen kilpailun edistäminen) huomioidaan yleisesti koko organisaation tasolla. 22% ilmoitti, että taloudellisesta kestävyydestä on annettu sitovia ja yksityiskohtaisia ohjeita koko organisaatiolle. Sen sijaan 10% vastaajista kertoi, että taloudellista kestävyyttä ei huomioida strategisissa linjauksissa. Kuten luvuista voi päätellä, erityisesti sosiaalisen kestävyyden linjauksissa on vielä melkoisesti kehitettävää. Kyselystä voi huomata, että rakennusalan yrityksillä on hyvät mahdollisuudet saada vastuullisuudella kilpailuetua, etenkin julkisen puolen hankinnoissa. Haluaisitko kuulla asiassa lisää. Otahan yhteyttä, niin tehdään maailmasta ja taseesta parempia.