Euroopan unionin kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmässä – taksonomiassa – yritysten liiketoiminnan rahoitusta tarkastellaan kannattavuuden lisäksi vastuullisuuteen liittyvillä muuttujilla. Tarkoituksena on käyttää ensimmäistä kertaa yritysrahoitusta ympäristönsuojeluun. Tavoitteena on luoda mekanismi, jolla rahan saatavuus tai rahan hinta sidotaan siihen, miten ilmasto/ympäristömyönteisestä investointikohteesta on kyse.
Taksonomiaa on Euroopan Unionissa valmisteltu jo vuodesta 2018 lähtien. Tässä vaiheessa se keskittyy ympäristövaikutuksiin, mutta tarkoituksena on laajentaa taksonomiaa myös sosiaalisten vaikutusten arviointiin. Huhtikuussa 2021 komissio julkaisi kuusi arvioinnin perustetta:

• ilmastonmuutoksen hillintä
• ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• vesivarojen ja merten tarjoamien luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
• kiertotalous
• ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
• luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Taloudellisen toiminnan kestävyyden varmistamiseksi hankkeen täytyy edistää merkittävästi vähintään yhtä ympäristötavoitetta. Lisäksi kyseinen toiminta ei saa haitata mitään muuta edellä mainituista ympäristötavoitteista. Merkittävän haitan välttämisen periaatetta kuvataan termillä ”Do-No-Significant-Harm” (DNSH).

Mikäli prosessi etenee EU:n jäsenmaissa odotetusti, niin taksonomia otetaan käyttöön jo vuoden 2022 alusta alkaen. Luontoa koskevat taksonomian kriteerit ovat parhaillaan lausuntokierroksella jäsenmaissa ja niitä koskevan asetuksen tulisi valmistua nyt syksyn 2021 aikana. Taksonomian vaikutukset koskevat ensin vain suurimpia pörssiyhtiöitä ja rahoituslaitoksia, mutta mm. Danske Bank on ennustanut taksonomiakriteerien nopeaa laajenemista koskemaan kaikkea yritysrahoitusta sen koosta riippumatta.

Suomelle taksonomia on jo aiheuttanut päänvaivaa bioenergian kohdalla. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa bioenergiaa pidettiin aurinko- ja tuulienergiaa huonompana vaihtoehtona, mutta kuluneen kesän aikana tehty lobbaus niin Suomen kuin Ruotsin taholta sai aikaan muutoksen, jossa bioenergia nostettiin ympäristöystävällisten energioiden joukkoon. Vielä tällä hetkellä kättä väännetään ydinenergian kohdalla: mikäli sen todetaan olevan saastuttava energiamuoto, on sillä merkittäviä vaikutuksia Suomen käyttämän energian hintaan.

Yritysten vastuullisuuden määrittely etenee kohti direktiivien ja lainsäädännön määrittämää muotoa, jossa yrityksen vaikutusta luontoon ja ilmastoon mitataan sekä arvioidaan tiukkojen kriteerien kautta. Onnistunut vastuullisuusviestintä on yrityksen tulevaisuuden kannalta elintärkeää. Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä tulevaisuuteen. Joka on muuten jo täällä.