Rakennusteollisuuden kamppailu harmaata taloutta vastaan on jatkunut jo vuosia. Käänteinen alv, työmaiden kontrolli ja läpinäkyvämpi toimialan arvoketju ovat saaneet aikaan jo merkittäviä tuloksia. Ympäristörikoksia tulkitaan kuitenkin usein uhrittomina rikoksina, joissa rikoshyödyn tunnistaminen on hankalaa ja monet tapaukset eivät koskaan päädy tuomioistuimeen asti. Yksi asia on kuitenkin selvää: ympäristörikos rakennusalalla tuottaa tekijälleen rikollista kilpailuetua.

Rakennusalan ympäristörikoksiin kuuluvat esimerkiksi vaarallisten aineiden ja rakennusjätteiden dumppaus, laittomat maa-ainesotot tai läjitykset. Pyrkimyksenä on usein saada lisätuottoa tai säästää jätteenkäsittelymaksuissa. Hyötyä voi syntyä myös säästyneissä kierrätys- ja lupamaksuissa tai investointien laiminlyönneissä.

Joulukuun puolivälissä julkaistu Itä-Suomen yliopiston selvitys Ympäristörikoshyötyjen tilannekuvasta osoittaa, että ympäristörikoksissa rikoshyödyn tunnistaminen ja arvioiminen on toisinaan pulmallista. Rakennusalalla tämä tarkoittaa käytännössä uutta harmaan talouden muotoa, jossa velvollisuuksistaan rikollisesti lipeävä toimija pyrkii samaan kilpailuetuun kuin aikaisemmin vaikkapa arvonlisäverojen välttelyllä. Vuosina 2013–2018 ympäristörikoksista oli Oikeusrekisterikeskukselta saadun aineiston perusteella tuomittu rikoshyöty runsaat 4 750 000 euroa. Koska ympäristörikollisuus on tänäkin päivänä suurelta osin piilorikollisuutta, niin oheinen summa on vain jäävuoren huippu.

Rikollisuuden hillitsemiseen on kaksi merkittävää ohjausmekanismia: lainsäädännön ja rangaistusten kiristäminen sekä toimialan oma toiminta. Avoimella toiminnalla sekä säännönmukaisella ympäristövastuiden raportoimisella voidaan vaikuttaa rehellisen kilpailutilanteen luomiseen sekä toimintaympäristöön, jossa vallitsee yrittämisen vapaus. Toisena vaihtoehtona on tietysti ankara sääntely ja kovat rangaistukset. Vapaaehtoisuus avoimena toimintana on kuitenkin houkuttelevampaa. Kannustetaan yhdessä parempaan ja avoimempaan kulttuuriin. Edelläkävijät korjaavat nytkin potin. Ota yhteyttä ja varmistetaan organisaatiosi edelläkävijyys.